Transferreglement

Versie 9 maart 2010: Deze module vervangt alle eerdere bepalingen aangaande transfers opgenomen in het Algemeen Reglement van de Vlaamse Schermbond.

1. Toepassingsgebied

De in dit transferreglement omschreven regeling is van toepassing voor de niet-professionele sportbeoefenaars. Voor de professionele sportbeoefenaars geldt de regeling zoals decretaal voorgeschreven door de Vlaamse overheid.

Een vergunninghouder heeft het recht te oefenen en zich aan te sluiten in de club van zijn keuze, mits aanvaarding door de betrokken club. Hij wordt voor een volledig schermseizoen ingeschreven, voor zover dit strookt met de geldigheid van zijn vergunning.

Indien de aansluiting bij de verlaten club niet kan gestaafd worden door een geschreven overeenkomst tussen de club en de vergunninghouder wordt de over-eenkomst als nietig beschouwd en is de vergunninghouder vrij van transfer.

Deze transferregeling is enkel van toepassing voor houders van een nationale vergunning. Andere vergunninghouders zijn vrij van transfer.

2. Transferperiode

Elke vergunninghouder heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks te beëindigen van 1 juni tot en met 30 juni. Een transfer die binnen deze periode, zoals decretaal voorgeschreven, gemeld wordt heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend.
Tegen een transferaanvraag, binnen de transferperiode, die formeel correct werd ingediend is geen beroep mogelijk.

3. Aanvragen buiten de transferperiode

Een transferaanvraag van een vergunninghouder buiten de transferperiode wordt aanvaard in volgende gevallen:

A: Vergunninghouders jonger dan 12 jaar of ouder dan 50 jaar
B: Wanneer beide clubs en de vergunninghouder zich onderling akkoord verklaren met de transfer
C: Bij een fusie van clubs
D: Bij ontbinding van de club
E: Bij, al dan niet tijdelijke, schorsing van de club
F: Bij stopzetting van de lessen in een discipline (floret, degen of sabel) in de club
G: Als een club een lid schrapt van zijn ledenlijst

In de gevallen C, D en F dient de aanvraag binnen de 3 maanden na de fusie, de ontbinding of de stopzetting van de lessen in een discipline op het secretariaat van de Bond toe te komen.
In het geval E dient de aanvraag binnen de periode van schorsing op het secretariaat van de Bond toe te komen.

Uitzonderlijk kan de Raad van Bestuur op basis van een duidelijk gemotiveerd schriftelijk dossier om andere redenen een transferaanvraag buiten de transferperiode aanvaarden. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is enkel beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering ter gelegenheid van een algemene vergadering van de Bond. Dit beroep werkt echter niet opschortend.

4. Beperking

Gedurende een schermseizoen kan een houder van een nationale vergunning slechts 1 maal transfereren.

5. Procedure tot aanvraag

Voor een transferaanvraag binnen de transferperiode dient de vergunninghouder zowel de Bond als de club die hij verlaat schriftelijk op de hoogte te stellen. Hiervan zal de schermer bij betwisting zelf het bewijs moeten kunnen voorleggen. Het gebruik van het gestandaardiseerd formulier “Formulier Transfer” is niet verplicht, maar wel aangeraden.

Er dient bij iedere transferaanvraag buiten de transferperiode verplicht gebruik te worden gemaakt van het formulier “Formulier Transfer”. (in bijlage)

De Bond zal binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de transferaanvraag de ontvankelijkheid ervan nagaan en de verlaten club inlichten over de transferaanvraag. De verlaten club heeft vanaf dan 14 dagen tijd om eventuele bezwaren kenbaar te maken.

De verlaten club kan zich enkel verzetten tegen een transfer om redenen die niet omschreven zijn in de transferregeling zoals voorzien in dit reglement. In geval van verzet dient de verlaten club een gelijkluidend schrijven te richten aan de Bond en aan de aanvrager. Alle briefwisseling dient ondertekend te zijn door de bij de Bond als voorzitter en secretaris opgegeven vergunninghouders.

Elk verzet is ongeldig indien aan deze voorwaarden niet is voldaan of wanneer het lid-club of één van de ondertekenaars niet in regel is met de reglementen van de Bond.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan en er binnen de gestelde termijn geen gegrond verzet werd aangetekend wordt de transfer zo spoedig mogelijk bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

In geval van verzet zal de Bond de zaak behandelen volgens de procedure voor Administratieve Geschillen.

6. Aansluiting bij de nieuwe club

Ongeacht of de vergunninghouder in zijn aanvraag al dan niet melding maakt van zijn nieuwe club, is het aan de nieuwe club om samen met de vergunninghouder alle nodige formaliteiten te vervullen voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning. (Aansluitingsformulier, medisch attest, ...)
Bij een transfer buiten de transferperiode wordt de vergunning voor het lopende seizoen kosteloos omgezet naar een vergunning met eenzelfde vervaldatum als de oude vergunning. Dit ontslaat de nieuwe club echter niet van zijn administratieve verplichtingen.
Bij een transferaanvraag binnen de transferperiode dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd en betaald voor het komende seizoen.

7. Regeling voor minderjarigen

Alle documenten die dienen te worden voorgelegd in het kader van een transferaanvraag van een minderjarige (overeenkomst met de club, transferaanvraag, ...) dienen, op straffe van nietigheid, te zijn mede ondertekend door de wettige vertegenwoordiger van de minderjarige.

8. Deelname aan wedstrijden

Wie transfereert binnen de transferperiode kan vanaf 1 juli deelnemen aan alle wedstrijden namens zijn nieuwe club, op voorwaarde dat de nieuwe club aan de administratieve verplichtingen heeft voldaan..
Wie transfereert buiten de transferperiode kan na de bekrachtiging van de transfer door de Raad van Bestuur van de Bond onmiddellijk deelnemen aan individuele wedstrijden met de vergunning van zijn nieuwe club, op voorwaarde dat de nieuwe club aan de administratieve verplichtingen heeft voldaan.
Wie transfereert buiten de transferperiode kan in de 3 maanden na de bekrachtiging van de transfer door de Raad van Bestuur van de Bond niet deelnemen aan nationale ploegenkampioenschappen. Deze beperking wordt op 1 juli opgeschort indien ze op die datum nog van kracht is.

9. Overgang van de Bond naar de LFCEB of omgekeerd

Aangezien er geen overeenkomsten bestaan in de transferreglementen tussen de 2 federaties zullen deze transfers altijd behandeld worden als uitzonderlijke gevallen zoals omschreven in artikel 3 van deze module. De aanvraag dient verzonden te worden aan beide federaties.

10. Voordelen verbonden aan de vergunning

Wie in zijn transferaanvraag geen melding maakt van zijn nieuwe club verliest met onmiddellijke ingang zijn vergunning met de daaraan door de Bond gekoppelde voordelen, waaronder de verzekering.
Wie in zijn transferaanvraag wel melding maakt van zijn nieuwe club kan tot 2 maand na de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Bond van zijn transferaanvraag verder aanspraak maken op de aan zijn oude vergunning door de Bond gekoppelde voordelen, waaronder de verzekering. Dit om de nieuwe club de tijd te geven om te voldoen aan de administratieve verplichtingen en de vergunninghouder de kans te geven de sport ononderbroken verder te beoefenen. Indien de nieuwe club geen vergunningsaanvraag heeft ingediend 2 maanden na de transferaanvraag verliest de vergunninghouder de aan zijn vergunning gekoppelde voordelen.

11. Deontologische code voor alle officiële medewerkers van de Bond

In verband met transfers van schermers, i.h.b. top-atleten, beloftevolle jongeren en leerlingen van de topsportschool, zullen alle officiële medewerkers van de Bond de grootst mogelijke terughoudendheid aan de dag leggen.
Onder officiële medewerkers van de Bond wordt verstaan:

  •     Trainers aangesteld door de Bond (op stages, ...)
  •     Medewerkers van de topsportschool (TSS)
  •     Leden van de technische commissie (TC) en de topsportcommissie (TSC)
  •     Sporttechnisch en administratief personeel van de Bond

Dit houdt in dat de voornoemde officiële medewerkers geen vergunninghouders zullen aanzoeken om te transfereren naar de club waar zij zelf zijn aangesloten. Zij zullen tevens voldoende zelftucht opbrengen om op een deontologisch verantwoorde manier om te gaan met vragen van vergunninghouders terzake.
Officiële medewerkers van de Bond die zich niet aan deze deontologische code houden riskeren onvoorwaardelijk ontzet te worden uit hun functie.
De leden van de Raad van Bestuur worden eveneens geacht zich te houden aan deze deontologische gedragsregels.

Bloso informeert - info over statuten en transfers