Afvaardiging en vergoeding

Vergoedingen scheidsrechters

 

Als scheidsrechter kan u kiezen uit volgende vormen van vergoeding/verloning:

  • vrijwilligersstatuut zonder vergoeding

  • vrijwilligersstatuut met vaste of forfaitaire kostenvergoeding

  • vrijwilligersstatuut met variabele of reële kostenvergoeding

  • werknemersstatuut als student

  • werknemersstatuut als occasioneel personeel

  • zelfstandige-statuut


1. Gemeenschappelijke bepalingen

 De volgende bepalingen zijn van toepassing voor alle statuten.
 
Alle betrokkenen verbinden er zich toe geen misbruik te maken van het vergoedingssysteem.
 
Indien u een onkostenvergoeding wil ontvangen op basis van reële kosten, hetzij via het vrijwilligersstatuut met reële kostenvergoeding, hetzij via het werknemersstatuut, dan moeten die kosten gestaafd worden met bewijsstukken. Als vrijwilliger stelt u een overzicht op van de gemaakte kosten op de Kostenstaat vrijwilligers (zie http://www.vlaamseschermbond.be/formulieren), als werknemer ontvang je een formulier van het secretariaat. De gemaakte kosten moeten billijk zijn en de nodige inspanningen dienen geleverd te worden om de kosten te drukken.
 
De VSC heeft het recht om een scheidsrechter af te bellen tot 20u00 op de dinsdag voorafgaand aan het tornooi. In dat geval kan de scheidsrechter geen aanspraak maken op een kostenvergoeding en loon, behalve op een vergoeding voor eventueel reeds gemaakte kosten (annuleringskosten).
 
Na 20u00 op de dinsdag voorafgaand aan het tornooi is de keuze aan de scheidsrechter of hij/zij wel dan niet gaat jureren indien zijn/haar aanwezigheid niet meer vereist is. In beide gevallen kunnen de gemaakte kosten vergoed worden (annuleringskosten indien de scheidsrechter verkiest niet te jureren, gestaafde kosten indien de scheidsrechter verkiest wel te jureren) en kan de scheidsrechter aanspraak maken op een loon (indien hij/zij verkiest wel te jureren).
 
Indien de scheidsrechter geen kosten moet maken voor de verplaatsing (bijvoorbeeld omdat schermers voor vervoer kunnen zorgen), wordt geen kilometervergoeding gegeven. Indien voor een gedeelde verplaatsing aan de scheidsrechter een vergoeding wordt aangerekend, kan die kost wel terugbetaald worden mits voorleggen van een schriftelijk bewijsstuk.
 
Indien de scheidsrechter zich verplaatst met een bedrijfsvoertuig, wordt evenmin een kilometervergoeding uitgekeerd.
 
Indien de scheidrechter zelf voor de verplaatsing instaat, maar daarbij ook schermers en/of trainers vervoert, moet de scheidsrechter de namen van de vervoerde personen doorgeven aan de VSB, en kan aan de club van die schermers/begeleiders door de VSB een verplaatsingsvergoeding aangerekend worden. De grootte van die vergoeding wordt vastgesteld in functie van het totaal aantal door de scheidsrechter afgelegde kilometers, en volgens een kilometervergoeding die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Daarnaast worden alle vaste kosten met betrekking tot de verplaatsing (tolkosten e.d.) pro rata van het aantal meereizende personen eveneens doorgerekend aan de club.
 
Indien bij een overnachting de scheidsrechter de kamer deelt met andere personen, dan dienen de kosten voor de kamer gedeeld te worden door het aantal personen op de kamer.
 
Indien de organisatie van het tornooi aan de scheidsrechter een vergoeding betaalt, dan moet dat door de scheidsrechter vermeld worden op het Formulier Onkosten Scheidsrechter, en wordt dat (netto) bedrag in mindering gebracht op de totale kosten. Indien de organisatie verzorgd wordt door een club aangesloten bij de VSB, en het tornooi door de VSB erkend wordt, dan is de organisator bij het betalen van die vergoeding eraan gehouden te voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter zake.
 
De storting van vergoedingen en/of lonen zal pas geschieden na ontvangst van een correct ingevulde kostenstaat en Formulier Verslag Arbitrage Activiteiten. Indien de formulieren 60 kalenderdagen na afloop van het tornooi niet werden ingediend vervalt het recht op vergoeding/verloning.
 
Alle betalingen zullen gebeuren per overschrijving.
 
Een verwijzing naar het Algemeen Reglement, waar deze bepalingen integraal deel van uitmaken, zal worden opgenomen in elke schriftelijke overeenkomst. Het niet naleven van dit reglement zal als contractbreuk worden beschouwd en de intrekking/terugbetaling van alle eventuele ontvangen vergoedingen en lonen impliceren.
 
De precieze bedragen voor de verschillende vergoedingen worden jaarlijks gepubliceerd in het verslag de raad van bestuur van de maand december, en op deze pagina overgenomen.
 
Bij tegenstrijdige berichtgeving gelden de bedragen zoals vermeld in het verslag van de raad van bestuur, en de procedure zoals opgenomen in het Algemeen Reglement
.

2. Vrijwilligersstatuut zonder vergoeding

 

Een scheidsrechter kan ervoor kiezen voor een prestatie geen vergoeding te ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer hij/zij geen effectieve kosten heeft (bijvoorbeeld een binnenlands tornooi zonder overnachting, waarbij de scheidsrechter kan meerijden met schermers).
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit wordt een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk opgesteld, waarin expliciet wordt vermeld dat de scheidsrechter geen vergoeding zal ontvangen. Daarnaast zal de overeenkomst de wettelijk vastgelegde informatie bevatten in verband met het uitvoeren van de activiteit als vrijwilliger. De overeenkomst wordt in tweevoud ondertekend door de scheidsrechter en door de VSB, en beide partijen ontvangen één exemplaar.
 
Indien een lid van het Vlaamse Scheidsrechterskorps een prestatie als scheidsrechter levert zonder voorafgaand een schriftelijke overeenkomst te tekenen, dan zal verondersteld worden dat die activiteit als vrijwilliger zonder vergoeding werd uitgevoerd. De VSB voldoet in dat geval aan haar informatieplicht door de inhoud van de standaardovereenkomst horend bij dit statuut te publiceren op haar website.

 

3. Vrijwilligersstatuut met vaste of forfaitaire kostenvergoeding

 

Een scheidsrechter kan ervoor kiezen een vaste kostenvergoeding te ontvangen voor de uitvoering van zijn/haar activiteit in de hoedanigheid van vrijwilliger.
 
Deze kostenvergoeding is bedoeld als compensatie voor gemaakte kosten, zoals verplaatsing, overnachting, maaltijden, enz. Ze kan niet worden opgevat als loon. De grootte van de forfaitaire vergoeding wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de wet op het vrijwilligerstatuut.
 
Een scheidsrechter die van dit statuut gebruik wil maken, moet vooraf bevestigen gedurende het lopende kalenderjaar niet actief geweest te zijn of te zullen zijn als vrijwilliger met reële kostenvergoeding, noch voor de VSB, noch voor een andere organisatie. De scheidsrechter zal daartoe voorafgaand aan de eerste activiteit in het kalenderjaar een schriftelijk akkoord ondertekenen.
 
Daarnaast kan deze vorm van vergoeding niet gecombineerd worden met prestaties als werknemer, zoals gepreciseerd in paragraaf 5 en 6. Van zodra een scheidsrechter als vrijwilliger een vergoeding heeft ontvangen, kan hij/zij in hetzelfde jaar niet presteren onder het statuut van werknemer.
 
Voor de forfaitaire kostenvergoeding heeft de scheidsrechter geen bewijsplicht voor gemaakte kosten.
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit wordt een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk opgesteld, waarin expliciet wordt vermeld welke vergoeding de scheidsrechter zal ontvangen. De overeenkomst wordt in tweevoud ondertekend door de scheidsrechter en door de VSB. Beide partijen ontvangen één exemplaar.

 

4. Vrijwilligersstatuut met variabele of reële kostenvergoeding

Een scheidsrechter kan ervoor kiezen een variabele kostenvergoeding te ontvangen voor de uitvoering van zijn/haar activiteit in de hoedanigheid van vrijwilliger.
 
Deze kostenvergoeding is bedoeld als compensatie van gemaakte kosten, zoals verplaatsing, overnachting, maaltijden, enz. Ze kan niet worden opgevat als loon of inkomen. De grootte van de vergoeding ligt niet vooraf vast, maar buitensporige bedragen worden niet aanvaard (noch door de VSB, noch door de overheid). Alle ingediende kosten moeten gestaafd worden met bewijsstukken, waarvan de originelen aan het secretariaat van de VSB overgemaakt moeten worden. Er kan in dit systeem ook een kilometervergoeding worden toegekend, die jaarlijks wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.
 
Een scheidsrechter die van dit statuut gebruik wil maken, moet vooraf bij de VSB bevestigen gedurende het lopende kalenderjaar niet actief geweest te zijn of te zullen zijn als vrijwilliger met forfaitaire kostenvergoeding, noch voor de VSB, noch voor een andere organisatie. De scheidsrechter zal daartoe voorafgaand aan de eerste activiteit in het kalenderjaar een schriftelijk akkoord ondertekenen. Deze bepaling is niet wettelijk verplicht, maar wordt door de VSB ingevoerd ter bescherming van haar vrijwilligers.
 
Daarnaast kan deze vorm van vergoeding niet gecombineerd worden met prestaties als werknemer, zoals gepreciseerd in paragraaf 5 en 6. Van zodra een scheidsrechter als vrijwilliger een vergoeding heeft ontvangen, kan hij/zij in hetzelfde jaar niet presteren onder het statuut van werknemer.
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit wordt een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk opgesteld, waarin expliciet wordt vermeld dat de scheidsrechter een variabele vergoeding zal ontvangen. In de overeenkomst zal ook worden vermeld welke uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding, en binnen welke limieten. De overeenkomst wordt in tweevoud ondertekend door de scheidsrechter en door de VSB, en beide partijen ontvangen één exemplaar

5. Werknemersstatuut als student

 
Een scheidsrechter kan ervoor kiezen een loon te ontvangen voor de uitvoering van zijn/haar activiteit. Indien de scheidsrechter student is, dient dat bij wet verplicht te gebeuren middels een schriftelijke overeenkomst voor studenten. Indien de beperkingen voorzien door de wet in deze overschreden worden (zie verder), zal de scheidsrechter voor al zijn prestaties als gewone werknemer beschouwd worden (zie 6).
 
Naast het loon kan de scheidsrechter een kostenvergoeding ontvangen voor gemaakte kosten eigen aan de prestatie. Alle ingediende kosten moeten gestaafd worden met bewijsstukken, waarvan de originelen aan het secretariaat van de VSB overgemaakt moeten worden. Er kan in dit systeem ook een kilometervergoeding worden toegekend, die jaarlijks wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.
 
Een scheidsrechter die van dit statuut gebruik wil maken, moet vooraf bij de VSB bevestigen gedurende het lopende kalenderjaar niet meer dan 23 dagen actief geweest te zijn of te zullen zijn als werknemer gedurende het 1ste, 2de en 4de kwartaal samen, indien de prestatie tijdens die periode wordt geleverd; of vooraf bij de VSB bevestigen niet meer dan 23 dagen actief geweest te zijn of te zullen zijn als werknemer gedurende het lopende 3de kwartaal, indien de prestatie tijdens die periode wordt geleverd. De scheidsrechter zal daartoe voorafgaand aan de eerste activiteit in het kalenderjaar een schriftelijk akkoord ondertekenen.
 
In geen geval kan een student als scheidsrechter optreden op de momenten dat hij/zij geacht wordt lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij/zij verbonden is.
 
Daarnaast kan deze vorm van vergoeding niet gecombineerd worden met prestaties als vrijwilliger voor de VSB, zoals gepreciseerd in paragraaf 3 en 4. Van zodra een scheidsrechter als werknemer-student een vergoeding heeft ontvangen, kan hij/zij in hetzelfde jaar niet presteren onder het statuut van vrijwilliger met kostenvergoeding.
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit wordt een schriftelijke overeenkomst voor studenten opgesteld, waarin alle vermeldingen worden gemaakt die door de wet verplicht gesteld worden. In de overeenkomst zal ook worden vermeld welke uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding, en binnen welke limieten. De overeenkomst wordt in tweevoud ondertekend door de scheidsrechter en door de VSB, en beide partijen ontvangen één exemplaar.

 

6. Werknemersstatuut als occasioneel personeel

 

 Een scheidsrechter kan ervoor kiezen een loon te ontvangen voor de uitvoering van zijn/haar activiteit. Indien de scheidsrechter niet zó vaak tewerkgesteld wordt in dit kader dat de prestaties als deeltijdse arbeid aanzien kunnen worden, kan dat als “occasioneel personeel”.
 
Naast het loon kan de scheidsrechter een kostenvergoeding ontvangen voor gemaakte kosten eigen aan de prestatie. Alle ingediende kosten moeten gestaafd gestaafd worden met bewijsstukken, waarvan de originelen aan het secretariaat van de VSB overgemaakt moeten worden. Er kan in dit systeem ook een kilometervergoeding worden toegekend, die jaarlijks wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur van de VSB, binnen de limiet voorzien door de wet.
 
Deze vorm van vergoeding kan niet gecombineerd worden met prestaties als vrijwilliger voor de VSB, zoals gepreciseerd in paragraaf 3 en 4. Van zodra een scheidsrechter als werknemer een vergoeding heeft ontvangen, kan hij/zij in hetzelfde jaar niet presteren onder het statuut van vrijwilliger met kostenvergoeding.
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de eerste prestatie gedurende een kalenderjaar wordt een “kaderovereenkomst” opgesteld, waarin de algemene voorwaarden vastgelegd worden voor alle tewerkstellingen gedurende dat kalenderjaar. In de overeenkomst zal ook worden vermeld welke uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding, en binnen welke limieten.
 
Voorafgaand aan de uitvoering van elke afzonderlijke prestatie wordt een schriftelijke “uitvoeringsovereenkomst” opgesteld, zoals gestipuleerd in de kaderovereenkomst, waarin alle vermeldingen worden gemaakt die door de wet verplicht gesteld worden. De overeenkomst wordt in tweevoud ondertekend door de scheidsrechter en door de VSB, en beide partijen ontvangen één exemplaar.

 

7. Zelfstandige-statuut

 Een scheidsrechter kan ervoor kiezen zijn/haar activiteit als zelfstandige uit te voeren en een factuur op te maken aan de VSB.
 
Voorafgaand aan de prestatie zal tussen de scheidsrechter en de VSB het te betalen bedrag schriftelijk overeengekomen worden, in functie van de barema’s die jaarlijks door de Raad van Bestuur zullen vastgelegd worden. De overeenkomst wordt in tweevoud ondertekend door de scheidsrechter en door de VSB, en beide partijen ontvangen één exemplaar.
 
Indien de scheidsrechter vrijgesteld is van het aanrekenen van BTW, is hij/zij eraan gehouden dat te vermelden op de factuur, zoals voorzien door de wet. Indien de scheidsrechter wel BTW moet aanrekenen, zal het bijkomende bedrag verrekend moeten zijn in de totale kost voor de VSB, en zal die totale kost onder de barema’s vastgelegd door de RvB moeten blijven.

Aanvraag scheidsrechters

 

Aanvragen voor scheidsrechters dienen te worden gezonden naar vsc@vlaamseschermbond.be.

 

Afvaardiging scheidsrechters

 

Scheidsrechters erkend door de VSC kunnen afgevaardigd worden door de VSB.
 
De afgevaardigde scheidsrechters worden door de VSB vergoed volgens de modaliteiten vastgelegd in een schriftelijk contract, opgemaakt en ondertekend voorafgaand aan de te leveren prestatie.

 

1. Scheidsrechters aangevraagd door deelnemende schermkringen

 Indien de wedstrijdorganisator aan de deelnemende schermkringen het afvaardigen van een scheidsrechter oplegt, kan een deelnemende schermkring een aanvraag indienen bij de VSB om een scheidsrechter af te vaardigen.
 
De VSB vordert van de clubs die gebruik maken van deze mogelijkheid een vaste vergoeding per dag en per scheidsrechter. Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur.

 

2. Scheidrechters aangevraagd door wedstrijdorganisatoren

 Indien een schermkring aangesloten bij de VSB een schermtornooi organiseert, vraagt deze bij voorkeur bij de VSB scheidsrechters aan, en legt geen quota op aan Vlaamse clubs.
 
De VSB vordert van de organisator een vaste vergoeding per dag en per scheidsrechter. Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur.
 
Indien er op een tornooi scheidsrechters actief zijn die niet afgevaardigd zijn door de VSB, vergoedt de organisator deze scheidsrechters zelf en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de wettelijke bepalingen ter zake. Indien het tornooi wil genieten van erkenning door de VSB, dienen de betalings- en/of vergoedingsmodaliteiten te voldoen aan de bepalingen van de diverse wetten ter zake.
 
De organisator kan van de deelnemers een bijkomende vergoeding vorderen om de scheidsrechterskosten te dekken.